Statut Fundacji

STATUT  FUNDACJI  SPARTANIE DZIECIOM

Tekst jednolity

(po zmianach dokonanych uchwałą z 19.11.2019 r.)

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja SPARTANIE DZIECIOM, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Michała Leśniewskiego („Fundator”)

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203, ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Fundacja może tworzyć oddziały, ośrodki i biura.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym środki kapitału założycielskiego przeznaczone na ten cel wynoszą 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Fundacja może tworzyć spółki, bądź przystępować do nich, a także przystępować do innych fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 4

Fundacja ma osobowość prawną. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego bądź logo.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe bądź inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym bądź innym podmiotom, zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Sportu. 

CELE  FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji są:

1) pomoc w leczeniu, rehabilitacji, terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej, 

2) propagowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w postaci::

1) finansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej,

2) zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej,

3) organizowanie bądź wspieranie finansowe obozów, zajęć sportowych i innych form wypoczynku i spotkań integracyjnych, a także warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej,

4) inicjowanie i wspieranie finansowe programów, w tym edukacyjnych, służących dzieciom i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej,

5) organizowanie imprez sportowych bądź uczestniczenie w takich imprezach, w szczególności w biegach długodystansowych w celu pozyskania środków na działalność pożytku publicznego Fundacji,

6) współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,

7) inicjowanie, organizowanie, finansowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji,

8) działalność grupy biegowej „Spartanie Dzieciom”,

9) podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych.

§ 8

Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

W działalności Fundacji zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają̨ w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji,  pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą̨ członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

MAJĄTEK  FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski oraz środki nabyte przez Fundację w toku działania. Kapitał założycielski tworzy wkład Fundatora w wysokości 2000 złotych.

Dochodami Fundacji są:

a) rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia (dotacje, subwencje, granty itp.), otrzymywane z terenu Polski oraz zagranicy;

b) odsetki od kwot zdeponowanych na kontach bankowych;

c) (usunięty); 

d) dochody z działalności gospodarczej Fundacji;

e) (usunięty).

§ 10

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji lub grantów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba, że dane środki winny być wydatkowane w sposób wskazany przez podmiot stawiający je do dyspozycji Fundacji.

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego opisaną w § 7 Statutu. 

ORGANY  FUNDACJI

§ 11

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 12

Rada Fundacji

Rada Fundacji składa się z osób wskazanych przez Fundatora, z zastrzeżeniem ust. 2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. 

Rada Fundacji może powołać do Rady osoby trzecie, uchwałą podjętą większością co najmniej 3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady na posiedzeniu.

W przypadku śmierci, ustąpienia bądź odwołania członka Rady z jej składu, pozostali członkowie Rady mogą dokonać wyboru uzupełniającego, w trybie określonym w pkt.2 tego paragrafu.

O ustąpieniu członek Rady winien zawiadomić na piśmie, bez konieczności podania uzasadnienia.

Odwołanie członka Rady następuje uchwałą Rady, w sposób określony w pkt.2 tego paragrafu, jeżeli osoba ta uchyla się od obowiązków związanych z tą funkcją, z racji wieku bądź choroby niezdolna jest do sprawowania funkcji członka Rady bądź postępuje w sposób sprzeczny z celami Fundacji i dobrymi obyczajami.

Rada Fundacji liczy od trzech do pięciu osób. Jeżeli liczba członków Rady Fundacji będzie mniejsza niż trzy osoby, pozostali członkowie Rady winni niezwłocznie uzupełnić skład Rady do co najmniej trzech osób. 

Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Fundator może odwołać każdego członka Rady, bez ograniczeń wskazanych w ust. 5. 

Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą pełnić funkcji w Radzie Fundacji, jeśli byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

a) określanie rodzajów działalności bądź kierunków działania Fundacji,

  b) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych,

  c) dokonywanie zmian statutu Fundacji i jej celów,

  d) wyrażanie zgody na połączenie bądź likwidację Fundacji, 

  e) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości (udziału), bądź prawa użytkowania wieczystego (udziału) oraz ich obciążanie prawami rzeczowymi ograniczonymi,

  f) uchwalanie budżetu Fundacji, po przedstawieniu jego projektu przez Zarząd,

  g) powoływanie i odwoływanie całego Zarządu bądź jego Członków,

  h) nadzór nad działalnością Zarządu,

  i) decydowanie, czy członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie i ustalenie wysokości tego wynagrodzenia,

  j) tworzenie i znoszenie oddziałów, ośrodków i biur oraz tworzenie bądź przystępowanie do spółek oraz do innych fundacji,

k) tworzenie i znoszenie w Fundacji grup tematycznych, kół zainteresowań i innych form integracji i współpracy osób i środowisk, zajmujących się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, o ile statut nie stanowi inaczej,

    l) uchwalenie Regulaminu Pracy Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, o ile Rada Fundacji uzna to za konieczne,

      ł) wyrażenie zgody na zaciągniecie przez Zarząd zobowiązania o wartości przekraczającej 10000 zł,

m) wyrażanie zgody na zatrudnienie pracowników Fundacji,

n) inne sprawy określone w statucie.

Nadzór nad działalnością Zarządu obejmuje w szczególności:

  a) żądanie wszelkich wyjaśnień związanych z tą działalnością i wglądu do dokumentów, w tym także dotyczących finansów Fundacji,

  b) kontrolę wykonania uchwał Rady i innych przedsięwzięć dokonywanych przez Fundację. 

c) przestrzeganie zasad działalności Fundacji określonych w § 8.

§ 14

1) Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian Statutu, w sprawie połączenia bądź likwidacji Fundacji, odwoływania i powoływania Zarządu i zmian w składzie Zarządu i innych spraw, dla których przewidziano w Statucie większość co najmniej 3/4 głosów oddanych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obradom.

2) Obradom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady bądź Wiceprzewodniczący Rady bądź członek Rady wskazany przez Przewodniczącego Rady.

3) Posiedzenia zwyczajne Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. Inne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Przewodniczącego, na prośbę Zarządu, bądź co najmniej dwóch Członków Rady. Zwołanie może nastąpić w przy pomocy środków audiowizualnych bądź teletechnicznych, w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości adresata – Członka Rady Fundacji.

4) Uchwały mogą zapadać także bez odbycia posiedzenia przy użyciu środków audiowizualnych bądź teletechnicznych w sposób nie budzący wątpliwości co do osoby głosującej – Członka Rady Fundacji.

5) Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

§ 15

Zarząd Fundacji

1) Zarząd składa się z dwóch do sześciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

2) Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu.

3) Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4) Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji.

5) Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie. 

6) Do wykonania czynności szczególnych bądź czynności określonego rodzaju Zarząd może powołać pełnomocnika bądź pełnomocników, działających samodzielnie w granicach umocowania.

7) Pracownicy Fundacji podlegają Zarządowi, który ustala także zasady i wysokość ich wynagradzania.

8) Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu jego funkcji do czasu podjęcia decyzji Rady Fundacji.

9) Członkostwo w Zarządzie ustaje także z chwilą złożenia rezygnacji przez członka Zarządu.

10) Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 16

Zgodnie z niniejszym statutem Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność ta obejmuje klasyfikacje: 

a) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
b) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
d) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

 niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
f) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
g) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
h) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

i) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)

j) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)

k) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

l) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)

m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

n) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

o) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)

p) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)

q) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

r) działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)

s) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)

t) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)

u) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)

w) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)

v) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

x) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)

y) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

za) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 17

W Fundacji działa sportowa grupa biegowa „Spartanie Dzieciom”, zwaną dalej „Grupa Biegowa”. 

Zasady działania „Grupy Biegowej” określa Regulamin „Grupy Biegowej” uchwalony przez Radę Fundacji. Regulamin może zostać zmieniony przez Radę Fundacji.

POŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 18

Fundacja dla realizacji swoich celów może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w wyniku jego mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

LIKWIDACJA  FUNDACJI

§ 19

1) Fundacja ulega likwidacji w razie braku środków finansowych lub uszczuplenia majątku Fundacji w stopniu uniemożliwiającym realizację jej celu

2) Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.

3) O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia właściwego Ministra.

4) Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na cele charytatywne, wskazane przez Radę Fundacji, związane z dziećmi bądź młodzieżą niepełnosprawną.