Regulamin grupy biegowej „Spartanie Dzieciom”

Artykuł I.  Zasady ogólne

 1. Spartanie to ludzie uprawiający bieganie amatorskie, którzy chcą biegać charytatywnie identyfikując się z hasłem: Spartanie Dzieciom – Biegając Pomagamy.
 2. Udział Spartan w biegach odbywa się na rzecz pomocy dla wybranych osób lub organizacji oraz służy realizacji zadań statutowych Fundacji SPARTANIE DZIECIOM i jest dobrowolny.
 3. Lista biegów, w których uczestniczą Spartanie oraz cel dla którego Spartanie biegną, musi być zawsze zaakceptowany przez Fundację SPARTANIE DZIECIOM.
 4. Każdy Spartanin powinien uczestniczyć w ciągu roku kalendarzowego przynajmniej w dwóch imprezach wskazanych przez  Fundację SPARTANIE DZIECIOM.
 5. Spartanie angażują się w biegi oraz akcje wspierające pozyskiwanie środków na rzecz wybranego celu zarówno przed jak i po biegach.
 6. Spartanie są zobowiązani do przestrzegania strategii biegów podanej przez Fundację SPARTANIE DZIECIOM.
 7. Każdy Spartanin powinien wnosić konstruktywny wkład w rozwój grupy, współpracować z innymi Spartanami oraz unikać konfliktów i rywalizacji.
 8. Każdy Spartanin przekazuje do „spartańskiej skarbony” roczną składkę w wysokości 100 zł (sto złotych) w terminie do 31 marca za dany rok kalendarzowy, numer konta :  61 1090 2590 0000 0001 2386 6541.
 9. Spartanin zwolniony jest z rocznej składki w roku przyjęcia do grupy biegowej „Spartanie Dzieciom”,
 10. Udział w działaniach grupy służy bieganiu charytatywnemu, a nie reklamie czy promocji własnych celów lub innych organizacji.

Artykuł II.  Strój Spartan

 1. Spartanie uczestniczą w wybranych biegach i imprezach w odpowiednich strojach charakterystycznych dla grupy biegowej „Spartanie Dzieciom”.
 2. Strój oraz sposób jego użycia są zastrzeżone jedynie dla grupy biegowej „Spartanie Dzieciom”.
 3. Spartański strój nie może służyć rozrywce i jest zarezerwowany wyłącznie dla aktywności związanych z grupą biegową „Spartanie Dzieciom”.
 4. Z uwagi na fakt, iż strój jest istotnym elementem wizerunkowym grupy, każdy Spartanin jest zobowiązany utrzymywać go w należytym stanie.
 5. Wszystkie elementy stroju, Spartanin ma zagwarantowane po wypełnieniu „formularza zgłoszeniowego” i wniesieniu stosownej opłaty w formie darowizny przez siebie lub swojego sponsora.
 6. Na spartańskim stroju mogą być umieszczane emblematy, loga lub hasła zaakceptowane przez Fundację SPARTANIE DZIECIOM.

Artykuł III.  Członkostwo w grupie biegowej „Spartanie Dzieciom”

 1. Członkiem grupy biegowe „Spartanie Dzieciom” może być każda osoba powyżej 18-ego roku życia, która zgodzi się pisemnie na przestrzeganie warunków niniejszego regulaminu oraz zostanie zaakceptowana przez Fundację SPARTANIE DZIECIOM.
 2. Osoba wskazana w pkt 1 jest zobowiązana udokumentować ukończenie przynajmniej jednego pełnego biegu maratońskiego w ciągu ostatnich trzech lat.
 3. W uzasadnionych przypadkach Fundacja SPARTANIE DZIECIOM może odstąpić od warunku wskazanego w pkt 2.

Artykuł IV.  Rozliczenie aktywności Spartan oraz składek

 1. Rozliczenie aktywności Spartan oraz składek za poprzedni rok kalendarzowy jest przedkładane przez Zarząd Fundacji SPARTANIE DZIECIOM na pierwszym zebraniu w nowym roku kalendarzowym i podlega akceptacji Rady Fundacji SPARTANIE DZIECIOM.

Artykuł V.  Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

 1.  Oficjalnym źródłem informacji o ruchu Spartanie Dzieciom jest strona internetowa www.spartaniedzieciom.org i grupa www.facebook.com/groups/SpartanieDzieciom.
 1. Spartanie zgadzają się dobrowolnie na podanie swoich danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu e-mail innym Spartanom i wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw związanych z funkcjonowaniem ruchu.
 2. Spartanie dokładają należytych starań w przekazywaniu informacji zwrotnej, w tym potwierdzeń otrzymania komunikatów, a powyższe czynią w sposób możliwie niezwłoczny.
 3. Każdy Spartanin ma prawo zgłaszać Fundacji swoje pomysły, uwagi, spostrzeżenia i sugestie dotyczące działalności ruchu.

 Artykuł VI.  Odpowiedzialność własna

 1. Uczestnictwo w grupie Spartanie Dzieciom jest dobrowolne.
 2. Udział w biegach jest dobrowolny i wszelką odpowiedzialność za powstałe kontuzje i nieprzewidziane zdarzenia ponosi każdy uczestnik ruchu we własnym zakresie.

Artykuł VII.  Odstępstwa od regulaminu i kwestie sporne

 1. Rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować wykluczenie danej osoby z ruchu. Wykluczenie odbywa się poprzez szczegółowo umotywowaną pisemną decyzję Fundacji SPARTANIE DZIECIOM.
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu i kwestie w nim nieopisane są rozstrzygane przez Fundację SPARTANIE DZIECIOM
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Niniejszy Regulamin uchwalono na zebraniu Fundacji SPARTANIE DZIECIOM w dniu 12 stycznia 2017 r.