Regulamin pomocy Fundacji Spartanie Dzieciom

1) Fundacja Spartanie Dzieciom pomaga dzieciom i osobom niepełnosprawnym legitymującym się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności jako rodzic lub opiekun prawny osoby ubiegającej się o pomoc, w ostatnich 3 latach ukończył biegowy maraton lub półmaraton

2) Grupa biegowa Fundacji Spartanie Dzieciom Fundacja Spartanie Dzieciom uczestnicząc w masowych imprezach biegowych przez prowadzone działania marketingowe w postaci uczestnictwa w imprezie w charakterystycznych strojach a także poprzez organizacje dodatkowych działań mających na celu zebranie funduszy na leczenie i rehabilitacje dzieciom i osobom niepełnosprawnym, zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru jednego lub więcej dzieci lub instytucji działających na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Każde dziecko lub instytucja przed podpisaniem umowy o pomocy przez Fundacje Spartanie Dzieciom powinna skonkretyzować swoje potrzeby ustalając z Radą i Zarządem lub osoba wskazaną przez Fundacje Spartanie Dzieciom, wnioskowaną sumę przed rozpoczęciem imprezy

3) Dopuszczamy możliwość pomocy większej liczbie dzieci po zakończeniu docelowej imprezy po dokonaniu bilansu i uzyskaniu dodatniego wyniku finansowego.

4) Pierwszeństwo w zgłoszeniu dziecka mają członkowie Grupy Spartanie Dzieciom, spełniający warunek – punkt 1 – regulaminu pomocy Fundacji Spartanie Dzieciom

5) Dziecko objęte raz pomocą, może ubiegać się o powtórną pomoc po upływie co najmniej 12 miesięcy od daty ostatniej przyznanej pomocy przez Fundacje Spartanie Dzieciom

6) Rodzic lub opiekun osoby wnioskującej o pomoc, musi czynnie uczestniczyć w akcji zbierania funduszy na swoje dziecko a także jednoznacznie zgadza się na publikacje wizerunku dziecka w mediach społecznościowych Fundacji Spartanie Dzieciom a także we wszystkich późniejszych działaniach marketingowych prowadzonych przez Fundacje Spartanie Dzieciom

7) Z przeprowadzonych zbiórek publicznych, zbiórek na konto Fundacji a także ze wszystkich darowizn na rzecz wskazanego we wpłacie dziecka zostanie pobrana suma 10 % na cele statutowe Fundacji Spartanie Dzieciom

8) Przyznana pomoc finansowa potwierdzona umową z Fundacją Spartanie Dzieciom powinna być wykorzystana w przeciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy

9) Pomoc przyznana przez Fundacje Spartanie Dzieciom polega na bezgotówkowym finansowaniu faktur i rachunków związanych z leczeniem i rehabilitacją wskazanego dziecka lub osoby – wystawionych na dane Fundacji Spartanie Dzieciom – z wyraźnie określonym beneficjentem – imię i nazwisko zgodne z umową, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy